Архів розділу: 2008

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів щодо профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.

Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене.

Наукова настанова Американської асоціації серця щодо діагностики і лікування резистентної артеріальної гіпертензії.

Весною 2008 року в журналі Hypertension опублікована наукова настанова Американської асоціації серця (American Heart Association, AHA), яка торкається питань діагностики, оцінки, лікування такого складного захворювання, як резистентна артеріальна гіпертензія (РАГ). В опублікованому документі експерти АНА звертають увагу на ключові проблеми ведення хворих з РАГ – діагностику цієї патології та підходи до її лікування. В діагностиці особливо важливим є визначення причини РАГ (а точніше – сукупність причин, так як у більшості випадків РАГ має поліетіологічну природу), а також віддиференціювати її від псевдорезистентності. Точна діагностика допомагає розробити успішні стратегії лікування. В документі АНА представлені доказові дані з цієї проблеми, однак автори визнають, що прийнятні стратегії ведення хворих визначені переважно із консенсусу експертів.

Текст англійською.

Консенсус ADA і ACC щодо менеджменту дисліпідемій у пацієнтів високого кардіометаболічного ризику.

В червні 2008 року Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association, ADA) і Американське товариство кардіологів (American College of Cardiology, ACC) опублікували консенсус з ведення дисліпідемій у пацієнтів високого кардіометаболічного ризику. У створенні консенсусу приймали участь спеціалісти із різних галузей медицини: кардіологи, ендокринологи, епідеміологи, організатори охорони здоров’я. Найсуттєвішим нововведенням цього документа є нові цільові рівні основних ліпопротеїнів для пацієнтів високого ризику, що відображає тенденцію останніх років до жорсткіших підходів оцінки ризику і посилення агресивності ліпідознижуючої терапії. Крім цього, автори звертають увагу на перспективніші критерії оцінки атерогенності ліпідного профілю, вказуючи на недостатність орієнтації на такий загальноприйнятий критерій, як рівень холестерину ліпопротеїну низької густини.

Текст англійською.

Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України щодо лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST.

Упродовж останніх 25 років лікування гострого інфаркту міокарда (ГІМ) продовжує зазнавати істотних змін. Упровадження за цей час у клінічну практику методів фармакологічної і механічної реваскуляризації міокарда, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, блокаторів в-адренорецепторів, нових антитромбоцитарних та антикоагулянтних засобів, статинів суттєво змінило перебіг захворювання та його прогноз. Оновлення діючих рекомендацій базується на даних доказової медицини, тому належна клінічна практика повинна ґрунтуватися на вагомих доказах, отриманих у рандомізованих клінічних дослідженнях. Слід визнати, що навіть при бездоганному виконанні клінічних досліджень і отриманні на цих засадах нових рекомендацій лікар має право вибору у відповідній клінічній ситуації. Дуже важливим для цього є співвідношення вартості та ефективності лікування, відповідний профіль безпеки, що стає дедалі більш важливим аспектом у прийнятті рішень щодо стратегій лікування.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та ведення гострої емболії легеневої артерії.

Гостра емболія легеневої артерії (ГЕЛА) належить до невідкладних станів у кардіології. Оклюзія легеневої артерії може привести до гострої, але потенційно зворотної правошлуночкової недостатності, яка загрожує життю пацієнта. Внаслідок неспецифічних клінічних проявів важко діагностувати ГЕЛА. Проте рання діагностика є фундаментальною через високоефективне негайне лікування. В рекомендаціях чітко описані епідеміологія, сприяючі фактори, причини і патофізіологія ГЕЛА. У цьому документі сфокусовані доступні та обґрунтовані методи діагностики, прогностичної оцінки та лікування ГЕЛА. На відміну від попередніх рекомендацій за 2000 рік, автори вирішили поділити рівні доказовості діагностичних процедур. Емболія легеневої артерії та тромбоз глибоких вен (ТГВ) – два клінічних прояви венозної тромбоемболії, які мають однакові сприяючі фактори. Переважно ГЕЛА є наслідком ТГВ. Серед пацієнтів із проксимальним ТГВ у 50% спостерігається клінічно асимптомна ГЕЛА при скануванні легень. У 70% хворих з ГЕЛА можна знайти ТГВ нижніх кінцівок при використанні чутливих діагностичних методів. іВ рекомендаціях класифіковані сприяючі фактори на ті, що залежні від пацієнта, та на ті, що залежні від обставин. Вирішено також замінити такі терміни, як “масивна”, “субмасивна” і “немасивна” емболія легеневої артерії, на оцінку рівня ризику ранньої смертності внаслідок ГЕЛА. З практичною метою основні маркери ризику для стратифікації ризику ГЕЛА поділені на 3 групи: Негайна клінічна оцінка наявності чи відсутності клінічних маркерів дозволила стратифікувати емболію легеневої артерії на високого ризику та не високого ризику. В рекомендаціях також наведені канадська шкала Wells і переглянута шкала Geneva для оцінки клінічної ймовірності ГЕЛА. Детально описана діагностична стратегія та алгоритми для пацієнтів високого та не високого ризику розвитку ГЕЛА з використанням сучасних, удосконалених методів діагностики з описанням їх діагностичної цінності, чутливості, специфічночті та місця застосування. Таким чином, автори більше не вважають ангіографію легень за золотий стандарт у діагностиці ГЕЛА. Тактика лікування розроблена окремо для пацієнтів високого та не високого ризику ГЕЛА. Висвітлені покази та застереження щодо таких лікувальних заходів, як тромболізис, хірургічна емболектомія легеневої артерії, черезшкірна катетерна емболектомія і фрагментація, імплантація венозних фільтрів, застосування антикоагулянтів і засобів підтримки кровообігу та дихання. Розглянуті питання довготривалої антикоагулянтної терапії та вторинної профілактики ГЕЛА. В рекомендаціях також описані специфічні проблеми, такі як вагітність, малігнізація, тромби правого серця, гепарин-індукована тромбоцитопенія, хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія та нетромботичні емболії легеневої артерії.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності.

Ці рекомендації є розвитком і переглядом рекомендацій, опублікованих в 1995, 1997, 2001 і 2005 роках. З’явилось багато нової інформації щодо лікування серцевої недостатність (СН). Метою цього документа є забезпечення практичними рекомендаціями з діагностики, оцінки та лікування гострої та хронічної СН. Рекомендації спрямовані на підтримку практикуючих лікарів та інших працівників охорони здоров’я у веденні пацієнтів з СН. Основою цих рекомендацій є задокументовані та опубліковані докази щодо діагностики, ефективності та безпечності терапевтичних втручань при розвитку СН. СН – це синдром, який включає наступні ознаки: симптоми СН (задишка в спокої чи при навантаженні, і/або втома); ознаки затримки рідини в організмі; об’єктивні докази порушення структури чи функції серця в спокої. Перевагою визначення СН в цьому документі є його практичне застосування, що дозволяє застосувати точніший підхід в клінічній практиці, епідеміологічних дослідженнях чи клінічних випробуваннях. В рекомендаціях чітко описані основні та спільні клінічні прояви СН. Подана корисна класифікація, яка включає поділ СН на вперше виниклу, транзиторну і хронічну. В цьому документі автори вибрали термін “серцева недостатність із збереженою фракцією викиду” для визначення діастолічної СН. В контексті розвитку гострого інфаркту міокарда подані класифікації Killip і Forrester. В рекомендаціях описані типові зміни лабораторних показників, електрокардіографії, рентгенографії органів грудної клітки, ехокардіографії та додаткових неінвазивних та інвазивних методів дослідження. Особливу увагу в діагностичному алгоритмі СН приділяється визначенню рівнів натріуретичних пептидів (BNP, NT-proBNP). Щодо лікування СН, то особиста поведінка хворого та його обізнаність є запорукою успішного лікування та прогнозу. В рекомендаціях чітко вказані основні покази, протипокази, дозування та можливі побічні ефекти різних фармакологічних та хірургічних засобів із врахуванням класу та рівня доказовості. Коротко окреслено ведення пацієнтів із СН та аритміями, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, нирковою дисфункцією, хронічними обструктивними захворюваннями легень, анемією, кахексією,подагрою та вродженою СН. Гостра серцева недостатність (ГСН) – це швидкий початок чи зміна ознак і симптомів СН, що потребує негайного лікування. В документі представлена клінічна класифікація ГСН: декомпенсована хронічна СН, набряк легень, гіпертензивна СН, кардіогенний шок, ізольована правощлуночкова СН, гострий коронарний синдром і СН. Подана діагностика та ведення пацієнтів з ГСН з рекомендаціями щодо застосування кисню, неінвазивної вентиляції, морфіну, петлевих діуретиків, вазодилятаторів, інотропних засобів, вазопресорів. Наведена стратегія лікування хворих з ГСН відповідно до систолічного артеріального тиску та тиску наповнення лівого шлуночка.

Текст англійською.

Оновлені рекомендації АНА/АSA щодо профілактики інсультів.

Інсульт – важке і досить поширене захворювання, яке є однією з найчастіших причин смертності та інвалідності серед населення. Особливо актуальна ця проблема для індустріально нерозвинених країн: експерти ВООЗ передбачають, що до 2015 року внаслідок інсультів буде втрачено більше 50 млн. людино-років здорового життя в цілому світі. Поряд з цим ВООЗ підкреслює, що до 80% смертей від захворювань серця, інсульту і цукрового діабету можна попередити. Основним приводом для оновлення рекомендацій є нові доказові дані, які торкаються застосування антитромбоцитарних засобів для профілактики інсультів у пацієнтів із некардіоемболічним ішемічним інсультом чи транзиторною ішемічною атакою в анамнезі, а також статинів для вторинної профілактики інсультів.

Текст англійською.

Нові стандарти від ADA щодо цукрового діабету і профілактика серцево-судинних захворювань.

Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association, ADA) на початку 2008 року видала нову версію практичних рекомендацій із ведення цукрового діабету (ЦД). Рекомендації торкаються всіх актуальних питань діабетології – скринінг, діагностику, лікування і профілактику ЦД, тактику ведення пацієнтів з діабетичними ускладненнями, проблему самоконтролю та інших важливих аспектів. Документ опублікований у січневому номері журналу Diabetes Care за 2008 рік. В цьому огляді представлені рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань відповідно до оновлених стандартів ADA. Основний акцент в рекомендаціях скерований на зниження загального кардіоваскулярного ризику.

Текст англійською.

Нові рекомендації AНA щодо профілактики серцевої недостатності.

В кінці квітня 2008 року в журналі Circulation опубліковані нові рекомендації Американської асоціації серця (American Heart Association, AHA) про оновлені підходи до профілактики серцевої недостатності (СН). В новому науковому консенсусі АНА підкреслюється, що проблема СН заслуговує статусу високопріоритетної внаслідок значної захворюваності і смертності від цієї патології. Експерти АНА вважають, що належна профілактика СН відноситься до першочергових задач охорони здоров’я для всіх країн світу. Документ призначений для практикуючих лікарів (загальної практики і кардіологів), вчених (епідеміологів, клінічних дослідників) і організаторів охорони здоров’я.

Текст англійською.