FAME 2: фракційний коронарний резерв при коронарній ангіопластиці.

Реваскуляризація при ішемічній хворобі серця (ІХС) забезпечує зменшення симптомів. Хоч перкутанне коронарне втручання (ПКВ) є стандартом лікування, метод має обмеженні можливості у визначенні значущості середніх стенозів. За використання фракційного коронарного резерву (FFR – fractional flow reserve) можна визначити зону ішемії.

У дослідженні FAME, втручання з FFR мало переваги в дворічному спостереженні.(смертьінфаркт міокарда). В дослідженні COURAGE порівнювали інфазивний підхід та медикаментозну терапію, але значущості ішемії не визначали. З цією метою проведене дослідження FAME 2: порівняння ПКВ зі стентуванням проти оптимальної медикаментозної терапії щодо впливу на основні несприятливі серцево-судинні події. (major adverse cardiac events (MACE)).

Методи: 1220 пацієнтів з багатосудинним ураженням, якщо хоча б в одному звуженні показник FFR менше 0,8. Рандомізовані на прийом оптимальної медикаметозної терапії(ОМТ) чи ПКВ+ОМТ. Період спостереження – 2 роки. Кінцеві точки: смерть від усіх причин, нефатальний інфаркт міокарда, ургентна реваскуляризація.

Результати: Пацієнти в групі ЧКВ мали достовірно менший показник кінцевої точки порівняно з пацієнтами на ОМТ. (8% vs. 20%, P менше 0.001). Зниження MACE відбулося завдяки зменшенню частоти ургентних реваскуляризацій (4% vs. 16%, P менше 0 .001), показники ІМ та смерті не різнилися. Ургентна реваскуляризація рідше потребувалась у групі ЧКВ (3.4% vs. 7%, P менше 0.01). Щоб виключити похибку через періпроцедурний підйом показника тропоніну в перший тиждень після реваскуляризації, частоту смерті та ІМ визначали від восьмого дня і до двох років спостереженн. Показники були статистично достовірно нижчими у групі ЧКВ порівняно з групою ОМТ (4.6% vs. 8.0%, P = 0.04). Пацієнти без міокардіальної ішемії(група “реєстру”) мали дворічну частоту первинної кінцевої точки 9%.

Висновки: У пацієнтів зі стабільною ІХС, дослідження FAME 2 продемонструвало переваги ЧКВ під контролем FFR порівняно з лише ОМТ. Перевага полягає у зменшенні частоти серцево- судинних подій (MACE). Крім того, після виключення періпроцедурного зростання маркерів некрозу, ПКВ+ОМТ зменшує частоту смерті та ІМ порівняно з ізольованою ОМТ. Проте, пацієнти зі стабільною ІХС без ознак ішемії мали позитивні показники від ізольованої ОМТ.

В коментарях до дослідження що розміщено на сторінках журналу вчені зазначають, що ПКВ для більшості стабільних пацієнтів не є процедурою “порятунку життя”, але в довгостроковій перспективі забезпечує переваги та покращує якість життя.

Джерело…

Share