RIVAL: радільний чи феморальний доступ при перкутанному втручанні ГКС.

Актуальність:

Хоч використання радіального доступу при перкутанних коронарних втручаннях значно збільшилось в останні роки, продовжуються дебати з приводу переваг радіального чи феморального доступу. RIVAL (A Trial of Trans-radial Versus Trans-femoral Percutaneous Coronary Intervention) – дослідження опубліковане у 2011 році не показало достовірної різниці виникнення інфаркту, інсульту, смерті, кровотеч не пов’язаних з АКШ протягом 30 днів. В подальшому за даними цього дослідження провели порівняння радіального та феморального доступів.

Методи:

RIVAL – рандомізоване контрольоване дослідження, в якому порівнювали радіальний (РД) та феморальний доступ (ФД) у пацієнтів з гострим коронарним синдромом(гкс). Включено 7021 пацієнт зі 158 центрів 32 країн. Первинна кінцева точка – інсульт, інфаркт, великі кровотечі(не пов’язані з АКШ), смерть. Субаналіз проведений з використанням мультиваріантного регресійного аналізу Кокса. Центри були поділені на 3 групи: зі середнім застосуванням РД (менше-рівне 60 РД при ПКВ/рік/оператора); проміжним (61-146 РД ПКВ/рік/ оператора); високим ( більше 146 РД ПКВ/рік/ оператора).

Результати:

У центрах, де високий показник РД, первинної кінцевої точки досягли менше пацієнтів при РД, ніж при СД відношення ризиків ([ВР]: 0,49, 95% довірчий інтервал [ДІ]: 0,28 до 0,87). В центрах зі середнім рівнем -([ВР]: 1,23; 95% [ДІ]: від 0,88 до 1,72 ); низьким – ([ВР]: 0,83, 95% ДІ: 0,52 до 1,31; р 0,021). В центрах з високою частотою використання РД було більше інфарктів міокарда з елевацією сегменту ST (STEMI ST-segment elevation myocardial infarction ). Коли внесена поправка на STEMI, переваги РД збереглися лише у цетрах, де його виконують з високою частотою ( більше 146 РД ПКВ/рік/ оператора).

Висновок:

Переваги радіального доступу найкраще реалізуються в тих центрах, де цей доступ практикується у великих об’ємах.

Джерело angina.cardiosource

Share