Вплив нераціонального харчування на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів і антиокислювальну активність у крові та тканинах ясен щурів.

Р. С. Назарян, Ю.В. Нікітченко. (Харківський державний медичний університет). – Одеський медичний журнал. №1 (81), 2004. – С. 15-17.

Одним із провідних загальних факторів будь-якого захворювання, зокрема пародонти ту, є нераціональне харчування. Особливі соціально-економічні умови, що склалися в Україні, потребують приділити особливу увагу вивчення місця саме цього компонента у розвитку захворювань пародонта. Структура харчування значно впливає на характер надходження основних нутрієнтів, є джерелом антиоксидантних речовин, вітамінів, мікро- та мікроелементів. Отже, будь – яке відхилення від норм збалансованого харчування призводить до патологічного стану органів і систем всього організму, у тому числі тканин пародонта. Необхідно зазначити, що їжа має різноманітну дію, і в зв’язку з цим утруднюється однозначна оцінка будь-якого варіанта харчування.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження були щури лінії Вістар віком 6 міс, поділені на 2 групи по 25 тварин у кожній. До першої групи належали тварини, що утримувалися на збалансованому раціоні віварію, до другої – тварини, раціон яких протягом 3 міс мав спрямованість, аналогічну раціону сучасного мешканця Харківського регіону. Для цього проводилася попередня оцінка харчування людини за стандартними методиками меню-розкладок й анкетно-опитувального методу, після чого була визначена особливість даного раціону та її моделювання на раціон щурів.

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) й антиокислювальної активності у плазмі щурів досліджуваної та контрольної груп дозволило визначити вірогідну різницю між даними параметрами. Так, у групі піддослідних тварин, що утримувалися на незбалансованому раціоні, вміст продуктів ПОЛ у плазмі був на 35% (Р < 0,05) більшим, ніж у групі контролю. Аналогічні результати отримані і при дослідженні вмісту продуктів ПОЛ у гомогенатах тканини ясен щурів. Цей показник у досліджуваній групі перевищував контрольний на 45% (Р < 0,05).

Збільшення інтенсивності ПОЛ при зниженні надійності антиоксидантної системи у крові та яснах експериментальних тварин може свідчити про те, що незбалансоване харчування призводить до розвитку оксидаційного стресу. Із даних літератури відомо, що оксидацій ний стрес, спровокований різними екстремальними факторами, може бути важливою причиною виникнення та розвитку низки захворювань. У зв’язку з цим не виключено, що визначені нами порушення прооксидантно-антиоксидантного балансу як у крові, так і в тканинах ясен у бік прооксидантного при незбалансованому харчуванні можуть бути однією з провідних причин зростання захворюваності на тканини пародонта в Україні.

Висновки. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що нераціональне харчування сучасного мешканця Харківського регіону призводить до збільшення вмісту продуктів ПОЛ у плазмі та тканинах ясен і зменшення надійності не ферментативної ланки антиоксидантної системи, що є передумовою розвитку захворювань пародонта.”

Коментар.

Зрозуміло, що люди не щурі і все.

При незбалансованому харчуванні оксидацій ний стрес визначався в пародонті і в крові. Але ж в організмі немає відокремлених змін. Подібні зміни відбуваються і в міокарді, судинах і в міокарді, судинах інших органів.

Достатньо лише змінити харчування, щоб отримати такі зміни. Все ж таки люди міцні, бо живуть не дивлячись ні на що.

Share