ДОГОВІР

публічної оферти про надання освітніх послуг

Громадська організація «Асоціація фахівців серцево-судинної патології» (надалі «Виконавець»), в особі голови Черняги-Ройко Уляни Петрівни, яка діє на підставі Статуту громадської організації з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, надалі – Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом – Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання освітніх послуг). Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

Розділ 1. Терміни

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця www.ukrcardio.org), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору.
1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.
1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.ukrcardio.org, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення послуг Виконавця.
1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: – заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця; – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
1.6. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця.
1.7. Авторизований доступ – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого підтвердження, що надсилається на електронну пошту Замовника.
1.8. Облікові дані – дані Користувача (Замовника), які використовуються для його ідентифікації.
1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.10. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.
1.11. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
1.12. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

Розділ 2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.
2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.
2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: www.ukrcardio.org і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.
2.5. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.
2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин, через які можна було б визнати такий договір недійсним.
2.7. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
2.8. Місцем укладення Договору є місто Львів, Україна.
2.9. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

Розділ 3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.
3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Політики конфіденційності та Договору оферти».
3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: – заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця; – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору. Реєстрація Замовника на сайті виконавця є достатньою для отримання послуг та їх оплати.
3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.
3.6. Укладання Договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

Розділ 4. Предмет договору, порядок виконання та оплата послуг

4.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання освітніх послуг: участі в науково-практичних конференціях, фахових школах, семінарах, майстер-класах, окремих лекціях.
4.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем.
4.3. Замовник зобов’язаний внести передоплату за послуги Виконавця.
4.4. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору та додатків до нього.
4.5. Місцем надання послуг вважається місце, яке ідентифіковане та вказано Замовником, а також може проводитися онлайн.
4.6. Надання послуг Виконавцем здійснюється в межах території, перелік якої вказано на сайті Виконавця, або в режимі онлайн.
4.7. Замовник сплачує послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.
4.8. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.
4.9. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.
4.10. Виконавець не повертає передплату, зроблену Замовником у випадку, передбаченому п. 5.3.3. Розділу 5 та п. 8.3. Розділу 8 даного Договору.

Розділ 5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.
5.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.
5.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.
5.2.2. Повідомити прізвище, ім’я та по батькові, засіб зв’язку, адресу місця надання послуг, суть послуги, а також іншу додаткову інформацію при її запиті Виконавцем.
5.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.
5.2.4. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.
5.2.5. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.
5.2.6. Під час користування послугами керуватися довідковою інформацією, що розміщена у відповідному розділі на сайті www.ukrcardio.org
5.2.7. У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором.
5.2.8. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.
5.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.
5.3.3. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті www.ukrcardio.org. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. 5.3.5. Блокувати грошові кошти на вказаному Замовником картковому рахунку у розмірі вартості замовлених послуг.
5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.
5.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.
5.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.
5.4.4. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату.
5.4.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.
5.4.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Користувачів Системи.

Розділ 6. Інші умови

6.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.
6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
6.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.
6.2. Обмеження відповідальності Виконавця.
6.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
6.3. Прикінцеві положення.
6.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
6.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
6.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
6.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.
6.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
6.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

Розділ 7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.
7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих) та інші форс-мажорні обставини подібного роду.
7.4. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

Розділ 8. Термін дії договору

8.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.
8.2. Термін дії договору необмежений.
8.3. Клієнт має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.
8.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.
8.5. У разі необхідності, за бажанням Клієнта даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

Розділ 9. Заключні положення.

9.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
9.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.
9.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
9.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
9.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

Розділ 10. Реквізити виконавця

ГО «Асоціація фахівців серцево судинної патології»
Адреса: м. Львів вул. Кульпарківська 158в кв.27
ЄДПОУ 25256806
№ рахунку UA 693052990000026000011013700
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ Банку 14360570, код банку 305299

Технічним партнером освітньо-навчальних заходів є:

ФОП Сороківський Михайло Степанович
Адреса: м. Львів вул. Любінська 91 кв. 54
ЄДРПОУ/ІПН 2800619115
№ рахунку № UA523052990000026003011013031
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ Банку 14360570, код банку 305299